Галерия

upload/flag_en.jpg
upload/school.gif

upload/looker1anim.gif
УЧИЛИЩЕТО ЗА НАС!


upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик. Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.
upload/1_1.jpgВисококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти,както и с ВУЗ : ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.
upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно -възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.


upload/looker1anim.gif
Приветствие на директора г-жа Албена Иванова-Неделчева към училищната общност и родителите

Поздравителен адрес от г-жа Донка Иванова - Областен управител

Поздравителен адрес от г-н Любомир Христов - Кмет на община Шумен

Поздравителен адрес от г-н Пламен Богданов - Началник на НВУ "Васил Левски" Бригаден Генерал